Adopsjon av security.txt i norsk offentlig sektor

Hva er security.txt?

security.txt er en tekstfil som er definert i RFC 9116 og skal ved bruk plasseres på adressen /.well-known/security.txt på en webserver. Filen brukes til å informere om hvordan en organisasjon kan kontaktes for å rapportere sårbarheter til dem, samt annen relevant informasjon i den anledning. For å lage din egen security.txt finnes det en enkel generator på https://securitytxt.org.

Hva er hensikten med denne siden?

Hensikten er å tydeliggjøre hvilke offentlige foretak som tilgjengeliggjør en standardisert måte å bli kontaktet på, skulle tredjeparter finne sikkerhetshull eller svakheter i foretakets systemer.

Sist oppdatert: 2023/05/03 13:35:14
Statlige etater, virksomheter og selskaper

Hentet fra Regjeringen.no

Navn Har security.txt?
Helse Midt-Norge Ja
NRK - Norsk Rikskringkasting AS Ja
Statens legemiddelverk Ja
Norges Bank / Noregs Bank Ja
Riksteatret Ja
Helse Sør-Øst Ja
Statens pensjonsfond utland Ja
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider / Restaureringsverksemda ved Nidaros domkyrkje Ja
Statens vegvesen Ja
Vegtilsynet Ja
Valgdirektoratet / Valdirektoratet Ja
Arbeids- og velferdsforvaltninga (NAV) Ja
Tolletaten Ja
Fiskeridirektoratet Ja
Entur AS Ja
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet /Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) Ja
Helse Nord Ja
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Ja
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap / Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap  (DSB) Ja
Vygruppen AS Ja
Kartverket Ja
Havforskingsinstituttet Ja
Enova Ja
Statsforvalteren / statsforvaltaren Ja
Helse Vest Ja
Sysselmesteren på Svalbard Ja
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Ja
Trygderetten Nei
Luftfartstilsynet Nei
Barnevernets tvisteløsningsnemnd Nei
Datatilsynet Nei
Diskrimineringsnemnda Nei
Arkivverket (Riksarkivet og statsarkivene) Nei
Sivilforsvaret Nei
Domstoladministrasjonen Nei
Internasjonalt reindriftssenter Nei
Space Norway Nei
Folkehelseinstituttet Nei
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Nei
Mattilsynet Nei
Lånekassen - Statens lånekasse for utdanning Nei
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Nei
Kommunalbanken Nei
Norges forskningsråd Nei
Eksportkreditt Norge AS Nei
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring Nei
Riksmeklaren/Riksmekleren Nei
Statens pensjonskasse Nei
Enterprise Europe Network Nei
AS Vinmonopolet Nei
Meteorologisk institutt Nei
Finanstilsynet Nei
Kystverket Nei
Regelrådet Nei
FUB - Foreldreutvalget for barnehager Nei
Miljødirektoratet Nei
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) Nei
Riksantikvaren Nei
Norsk Akkreditering Nei
Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) Nei
Lotteri- og stiftelsestilsynet Nei
Forsvarsbygg Nei
Statped Nei
Stiftelsen Norsk Mat Nei
Statens pensjonskasse Nei
Arbeidstilsynet Nei
Distriktssenteret Nei
Statistisk sentralbyrå Nei
Norsk Tipping AS Nei
Eldreombudet Nei
Mattilsynet Nei
Spordrift AS Nei
Forbrukertilsynet / Forbrukartilsynet Nei
Miljødirektoratet Nei
Skatteetaten Nei
Barneombudet / Barneombodet Nei
Graminor AS Nei
Simula Research Laboratory Nei
Filmparken AS Nei
Landbruksdirektoratet Nei
Statens helsetilsyn Nei
Påtalemyndigheten / Påtalemakta Nei
Petroleumstilsynet Nei
Kontoret for voldsoffererstatning / Kontoret for valdsoffererstatning Nei
Sametinget Nei
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) Nei
Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Nei
Språkrådet Nei
Norske tog AS Nei
Dagligvaretilsynet Nei
Justervesenet Nei
Direktoratet for e-helse Nei
Kimen Såvarelaboratoriet AS Nei
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) Nei
Forsvarets forskningsinstitutt Nei
Kriminalomsorgsdirektoratet Nei
Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nei
Konfliktrådene / Konfliktråda Nei
Forsvarsmateriell Nei
Norfund Nei
Utlendingsdirektoratet (UDI) Nei
Utdanningsdirektoratet Nei
Svalbards miljøvernfond Nei
Statskog SF Nei
Andøya Space Center Nei
Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør Nei
Selskapet for industrivekst (SIVA) Nei
Generaladvokaten Nei
Pensjonstrygda for sjømenn / Pensjonstrygden for sjømenn Nei
Noregs sjømatråd Nei
Nofima Nei
22. juli-senteret Nei
Brønnøysundregistrene Nei
Sjøfartsdirektoratet Nei
Statens sivilrettsforvaltning Nei
Klagenemnda for industrielle rettigheter Nei
Sivil klareringsmyndighet Nei
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) / Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa Nei
Politidirektoratet Nei
The Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research - SIRUS Nei
The Patients' Injury Compensation Board (PSN) Nei
Utlendingsnemnda (UNE) Nei
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering Nei
Medietilsynet Nei
Senter mot marin forsøpling Nei
Innovasjon Norge / Innovasjon Noreg Nei
Nasjonalbiblioteket Nei
Norsk filminstitutt Nei
SIVA Nei
Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) Nei
Mesterbrevnemnda Nei
Veterinærinstituttet - VI Nei
Norges forskningsråd/Noregs forskingsråd Nei
Forbrukerrådet / Forbrukarrådet Nei
Universitetssenteret på Svalbard Nei
IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Nei
Eksportfinansiering Norge (Eksfin) Nei
Jernbanedirektoratet Nei
Avinor AS Nei
Direktoratet for byggkvalitet Nei
Norsk design og arkitektursenter Nei
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Nei
Politiets sikkerhetstjeneste / Politiets tryggingsteneste Nei
Norsk kulturråd Nei
Norsk kulturminnefond Nei
Norsk Romsenter (NRS) Nei
Arbeidsretten Nei
Statsbygg Nei
Spesialenheten for politisaker / Spesialeininga for politisaker Nei
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Nei
Likestillings- og diskrimineringsombudet / Likestillings- og diskrimineringsombodet Nei
NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Nei
Norid Nei
Husbanken Nei
Innovasjon Noreg Nei
Noregs forskingsråd Nei
Noregs geologiske undersøking (NGU) Nei
FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen Nei
Dei nasjonale forskningsetiske komiteane Nei
NUPI - Norsk utenrikspolitisk institutt Nei
Norsk pasientskadeerstatning Nei
Folketrygdfondet Nei
Standard Norge Nei
Grensekommisæren for den norsk-russiske grensa Nei
Statens havarikommisjon Nei
Norges forskningsråd / Noregs forskingsråd Nei
Mattilsynet Nei
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) Nei
Norsk helsenett SF Nei
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet / Tilsynsrådet for advokatverksemd Nei
Helsedirektoratet Nei
Baneservice AS Nei
KORO - Kunst i offentlege rom / Kunst i offentlige rom Nei
Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond Nei
Bioteknologirådet Nei
Vea - Norges grønne fagskole Nei
Bane NOR SF Nei
Hovedredningssentralen / Hovudredningssentralen Nei
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker / Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker Nei
Innovasjon Norge/Innovasjon Noreg Nei
Norsk nukleær dekommisjonering (NND) Nei
Artsdatabanken Nei
Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO Nei
Nasjonal sikkerhetsmyndighet / Nasjonalt tryggingsorgan Nei
Forsvaret Nei
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Nei
Statens jernbanetilsyn Nei
Veterinærinstituttet Nei
Patentstyret Nei
Statens arbeidsmiljøinstitutt Nei
Konkurransetilsynet Nei
Miljømerking Nei
Digitaliseringsdirektoratet Nei
Norsk Polarinstitutt Nei
Nye Veier AS/Nye Vegar AS Nei
Norad Nei
Statens helsetilsyn Nei
Kommuner
Navn Har security.txt?
Bamble Ja
Bergen Ja
Bærum Ja
Flesberg Ja
Fredrikstad Ja
Frogn Ja
Gjøvik Ja
Grue Ja
Hamar Ja
Hjartdal Ja
Holtålen Ja
Horten Ja
Karmøy Ja
Klepp Ja
Kongsberg Ja
Kongsvinger Ja
Lyngdal Ja
Løten Ja
Malvik Ja
Marker Ja
Meløy Ja
Moss Ja
Nord-Odal Ja
Nordre Follo Ja
Nore og Uvdal Ja
Notodden Ja
Os Ja
Oslo Ja
Porsgrunn Ja
Ringerike Ja
Rollag Ja
Rælingen Ja
Røros Ja
Sandefjord Ja
Sigdal Ja
Siljan Ja
Skiptvet Ja
Sola Ja
Stange Ja
Stavanger Ja
Stord Ja
Søndre Land Ja
Sør-Odal Ja
Time Ja
Tinn Ja
Trondheim Ja
Tysvær Ja
Vestre Toten Ja
Ålesund Ja
Østre Toten Ja
Alstahaug Nei
Alta Nei
Alvdal Nei
Alver Nei
Andøy Nei
Aremark Nei
Arendal Nei
Asker Nei
Askvoll Nei
Askøy Nei
Aukra Nei
Aure Nei
Aurland Nei
Aurskog-Høland Nei
Austevoll Nei
Austrheim Nei
Averøy Nei
Balsfjord Nei
Bardu Nei
Beiarn Nei
Berlevåg Nei
Bindal Nei
Birkenes Nei
Bjerkreim Nei
Bjørnafjorden Nei
Bodø Nei
Bokn Nei
Bremanger Nei
Brønnøy Nei
Bygland Nei
Bykle Nei
Båtsfjord Nei
Nei
Bømlo Nei
Dovre Nei
Drammen Nei
Drangedal Nei
Dyrøy Nei
Dønna Nei
Eidfjord Nei
Eidskog Nei
Eidsvoll Nei
Eigersund Nei
Elverum Nei
Enebakk Nei
Engerdal Nei
Etne Nei
Etnedal Nei
Evenes Nei
Evje og Hornnes Nei
Farsund Nei
Fauske Nei
Fedje Nei
Fitjar Nei
Fjaler Nei
Fjord Nei
Flakstad Nei
Flatanger Nei
Flekkefjord Nei
Flå Nei
Folldal Nei
Froland Nei
Frosta Nei
Frøya Nei
Fyresdal Nei
Færder Nei
Gamvik Nei
Gausdal Nei
Gildeskål Nei
Giske Nei
Gjemnes Nei
Gjerdrum Nei
Gjerstad Nei
Gjesdal Nei
Gloppen Nei
Gol Nei
Gran Nei
Grane Nei
Gratangen Nei
Grimstad Nei
Grong Nei
Gulen Nei
Hadsel Nei
Halden Nei
Hamarøy Nei
Hammerfest Nei
Hareid Nei
Harstad Nei
Hasvik Nei
Hattfjelldal Nei
Haugesund Nei
Heim Nei
Hemnes Nei
Hemsedal Nei
Herøy Nei
Herøy Nei
Hitra Nei
Hjelmeland Nei
Hol Nei
Hole Nei
Holmestrand Nei
Hurdal Nei
Hustadvika Nei
Hvaler Nei
Hyllestad Nei
Nei
Hægebostad Nei
Høyanger Nei
Høylandet Nei
Ibestad Nei
Inderøy Nei
Indre Fosen Nei
Indre Østfold Nei
Iveland Nei
Jevnaker Nei
Karasjok Nei
Karlsøy Nei
Kautokeino Nei
Kinn Nei
Kragerø Nei
Kristiansand Nei
Kristiansund Nei
Krødsherad Nei
Kvam Nei
Kvinesdal Nei
Kvinnherad Nei
Kviteseid Nei
Kvitsøy Nei
Kvæfjord Nei
Kvænangen Nei
Kåfjord Nei
Larvik Nei
Lavangen Nei
Lebesby Nei
Leirfjord Nei
Leka Nei
Lesja Nei
Levanger Nei
Lier Nei
Lierne Nei
Lillehammer Nei
Lillesand Nei
Lillestrøm Nei
Lindesnes Nei
Lom Nei
Loppa Nei
Lund Nei
Lunner Nei
Lurøy Nei
Luster Nei
Lyngen Nei
Lærdal Nei
Lødingen Nei
Lørenskog Nei
Masfjorden Nei
Melhus Nei
Meråker Nei
Midt-Telemark Nei
Midtre Gauldal Nei
Modalen Nei
Modum Nei
Molde Nei
Moskenes Nei
Målselv Nei
Måsøy Nei
Namsos Nei
Namsskogan Nei
Nannestad Nei
Narvik Nei
Nes Nei
Nesbyen Nei
Nesna Nei
Nesodden Nei
Nesseby Nei
Nissedal Nei
Nittedal Nei
Nome Nei
Nord-Aurdal Nei
Nord-Fron Nei
Nordkapp Nei
Nordre Land Nei
Nordreisa Nei
Nærøysund Nei
Oppdal Nei
Orkland Nei
Osen Nei
Osterøy Nei
Overhalla Nei
Porsanger Nei
Rakkestad Nei
Rana Nei
Randaberg Nei
Rauma Nei
Rendalen Nei
Rennebu Nei
Rindal Nei
Ringebu Nei
Ringsaker Nei
Risør Nei
Råde Nei
Rødøy Nei
Røst Nei
Røyrvik Nei
Salangen Nei
Saltdal Nei
Samnanger Nei
Sande Nei
Sandnes Nei
Sarpsborg Nei
Sauda Nei
Sel Nei
Selbu Nei
Seljord Nei
Senja Nei
Sirdal Nei
Skaun Nei
Skien Nei
Skjervøy Nei
Skjåk Nei
Smøla Nei
Snåsa Nei
Sogndal Nei
Sokndal Nei
Solund Nei
Sortland Nei
Stad Nei
Steigen Nei
Steinkjer Nei
Stjørdal Nei
Stor-Elvdal Nei
Storfjord Nei
Strand Nei
Stranda Nei
Stryn Nei
Sula Nei
Suldal Nei
Sunndal Nei
Sunnfjord Nei
Surnadal Nei
Sveio Nei
Sykkylven Nei
Sømna Nei
Sør-Aurdal Nei
Sør-Fron Nei
Sør-Varanger Nei
Sørfold Nei
Sørreisa Nei
Tana Nei
Tingvoll Nei
Tjeldsund Nei
Tokke Nei
Tolga Nei
Tromsø Nei
Trysil Nei
Træna Nei
Tvedestrand Nei
Tydal Nei
Tynset Nei
Tysnes Nei
Tønsberg Nei
Ullensaker Nei
Ullensvang Nei
Ulstein Nei
Ulvik Nei
Utsira Nei
Vadsø Nei
Vaksdal Nei
Valle Nei
Vang Nei
Vanylven Nei
Vardø Nei
Vefsn Nei
Vega Nei
Vegårshei Nei
Vennesla Nei
Verdal Nei
Vestby Nei
Vestnes Nei
Vestre Slidre Nei
Vestvågøy Nei
Vevelstad Nei
Vik Nei
Vindafjord Nei
Vinje Nei
Volda Nei
Voss Nei
Vågan Nei
Vågå Nei
Våler Nei
Våler Nei
Værøy Nei
Åfjord Nei
Ål Nei
Åmli Nei
Åmot Nei
Årdal Nei
Ås Nei
Åseral Nei
Åsnes Nei
Øksnes Nei
Ørland Nei
Ørsta Nei
Øvre Eiker Nei
Øyer Nei
Øygarden Nei
Øystre Slidre Nei
Fylker
Navn Har security.txt?
Oslo Ja
Innlandet Ja
Viken Ja
Vestfold og Telemark Ja
Rogaland Ja
Nordland Ja
Troms og Finnmark Ja
Agder Nei
Vestland Nei
Møre og Romsdal Nei
Trøndelag Nei